BIOLOGICKÁ LIEČBA U IBD OCHORENÍ

MUDr. Anna Krajčovičová, PhD.

IBD centrum, V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Nešpecifické zápalové ochorenia čreva (Inflammatory Bowel Disease, IBD), ktoré zahŕňajú Crohnovu chorobu (CD) a ulceróznu kolitídu (UC), sú civilizačné celoživotné ochorenia bez doposiaľ jasnej etiológie a patogenézy. Ťažisko liečby v súčasnosti spočíva v chronickom potlačení zápalových procesov s častými vedľajšími účinkami. 

Tradičný algoritmus nechirurgickej liečby IBD zahŕňa v prvom kroku podávanie aminosalycilátov, pri ktorých dosiahne dlhodobú remisiu dľa dlhodobých pozorovaní maximálne 50% pacientov s UC a 20% CD. Viac ako polovicu storočia máme k dispozícii liečbu kortikosteroidmi, ktorých účinok spočíva v pomerne rýchlom potlačení aktivity ochorenia. Nevýhodou tejto liečby sú však početné nežiaduce účinky. Od roku 1962 pribudli do škály liečiv imunomodulačné lieky ako azatioprin, 6-merkaptopurín, metotrexát a cyklosporín A. Ich nevýhodou je pomerne dlhá doba nástupu protizápalového účinku. Tieto sú podľa dostupných dát účinné v liečbe CD u približne 30% a UC 25%. Míľnik v liečbe IBD predstavovalo objavenie molekuly infliximabu v roku 1993. Jej vynálezcom je slovenský vedec profesor Ján Vilček pôsobiaci v New Yorku. Infliximab je celosvetovo k dispozícii od roku 1999. Jedná sa o protilátku blokujúcu proteín TNFα, ktorý hrá kľúčovú úlohu v zápalovom procese. Experimentálne ako aj klinické štúdie preukázali, že vyviazaním tohto proteínu dochádza k veľmi rýchlemu zníženiu biologickej aktivity zápalu a tak zlepšeniu klinického stavu pacienta. Bohužiaľ však 20-30% pacientov na túto liečbu neodpovedá, stráca odpoveď alebo ju netoleruje.

Od predstavenia tejto molekuly uplynulo v súčasnosti už takmer 20 rokov. K dispozícii sú za toto obdobie aj ďalšie molekuly blokujúce imunitné pochody a účinne potláčajúce aktivitu ochorenia. Aké sú teda nové možnosti liečby IBD?

Vzhľadom na imunogenicitu liečby infliximabom bolo realizovaných viacero štúdii skúmajúcich možnosti potlačenia tvorby protilátok proti liečivu. Z výsledkov vyplýva, že kombinácia infliximabu s imunomodulačným liečivom azatioprin pokiaľ táto nie je kontraindikovaná zvyšuje jeho mieru účinnosti. Takáto liečba dokáže dlhodobo udržať bezpríznakové obdobie až u 57% IBD pacientov. 

Napriek takejto úprave liečby u určitého percenta pacientov táto liečba zlyhá. Ďalšou možnosťou ovplyvnenia efektu liečby infliximabom je úprava dávkovania na základe hladiny liečiva a hladiny protilátok proti liečivu stanovených z krvi pacienta. Pokiaľ takáto úprava nevedie k dosiahnutiu odpovede na liečbu je nutné zvážiť zmenu liečby. K dispozícii máme biologickú terapiu novými molekulami ako sú vedolizumab  a ustekinumab. Vedolizumab, je liečivo ktoré má dobrú účinnosť a výborný bezpečnostný profil najmä u pacientov s ulceróznou kolitídou. Ustekinumab je protilátka, ktorá dosahuje dobré výsledky a vysokú bezpečnosť prevažne u pacientov s Crohnovou chorobou. 

S narastajúcimi teoretickými a praktickými skúsenosťami s biologickou terapiou u pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou je možné u väčšiny pacientov významne ovplyvniť kvalitu života dlhodobým potlačením aktivity ochorenia natoľko, že sú schopní návratu do bežného života. Stratégia liečby biologikami však patrí do rúk erudovaných lekárov a mala by byť založená na individuálnom posúdení stavu a dispozícii daného pacienta s tzv. prístupom „liečby šitej na mieru“.